Quy định mới về tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích...