PHÁT TRIỂN

VIỆN KINH TẾ - VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT

11:07 04/07/2024

Viện Kinh tế - Văn hóa và Nghệ thuật - IACE (Institute of Art, Culture and Economics) là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ do Nhà báo Vương Xuân Nguyên làm Viện trưởng.