Tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình

23/02/2024 12:10

Việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 739 về việc tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 969/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 19/3 tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội.

Hội nghị nhằm quán triệt, thực hiện đúng chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội tại Kết luận số 843 ngày 3/8/2022 về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Nghị quyết số 969ngày 25/1/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, các văn bản có liên quan và đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát.

Đồng thời, tạo sự đồng bộ, thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 969, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình của các cơ quan của Quốc hội.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời, tập trung thảo luận, làm rõ việc tổ chức hoạt động giải trình trong thời gian tới, các giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 969, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Sự kiện - Tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình

Sắp tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 969/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Trước đó, ngày 25/1/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết 969/NQ-UBTVQH15 Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Nghị quyết đã quy định rõ về tiêu chí lựa chọn vấn đề được giải trình và người được yêu cầu giải trình, người được yêu cầu tham gia giải trình.

Theo đó, vấn đề được giải trình được lựa chọn là vấn đề cụ thể, vụ việc xảy ra có tính thời sự, bức xúc, nổi lên trong thực tiễn đời sống xã hội; vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Dân tộc, thành viên Ủy ban của Quốc hội, dư luận, cử tri và Nhân dân quan tâm, đòi hỏi phải được làm rõ, giải quyết kịp thời để bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về hoạt động giải trình với những quy định cụ thể về tiêu chí lựa chọn vấn đề được giải trình và người được yêu cầu giải trình, người được yêu cầu tham gia giải trình; kết luận vấn đề được giải trình… thể hiện rõ tinh thần Quốc hội luôn đổi mới trong hoạt động.

Nghị quyết sẽ tạo thêm “sức mạnh” cho hoạt động giải trình, để những vấn đề nóng, những vấn đề có tính thời sự, bức xúc, nổi lên trong thực tiễn đời sống xã hội sẽ sớm được làm rõ, giải quyết kịp thời để bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.